Hà Giang có 40 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2021

06/01/2022 08:00

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Năm 2021, toàn tỉnh có 77 sản phẩm của 48 chủ thể có hồ sơ đủ điều kiện để Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức chấm điểm và xếp hạng cho từng sản phẩm. Qua đánh giá có 40 sản phẩm của 29 chủ thể (Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình) được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu OCOP 3 sao.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại Hà Giang có 194 sản phẩm được phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 37 sản phẩm đạt 4 sao và 02 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia.

Có thể khẳng định, thông qua việc đánh giá, phân hạng, sản phẩm OCOP góp phần giúp các chủ thể kinh tế phát hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với việc hình thành và phát triển các hình thức sản xuất nông thôn phù hợp, tạo điều kiện để phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Xem chi tiết danh sách 40 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2021 tại đây.