Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

LƯU TRÚ TẠI HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Quang Bình

19/12/2019 09:48

TT Tên cơ sở lưu trú Số điện thoại Địa chỉ Số lượng phòng Giá (thấp nhất-cao nhất)
1 Khách sạn Tiến Anh 02193820084 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 18 200-700
2 Nhà nghỉ Đại Vương 0367915668 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 8 200-250
3 Nhà nghỉ Hà Phương 0976703765 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 12 200-300
4 Nhà nghỉ Hoàng Long 0385299229 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 14 200-300
5 Nhà nghỉ Thanh Bình 03858089807 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 11 200-300
6 Nhà nghỉ 279  0386553333 Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 9 200-300
7 Homestay Hoàng Văn Thủy 0886722307 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 8 80-120
8 Homestay Hoàng Văn Toàn 0911037877 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 8 80-120
9 Homestay Hoàng văn Quỳnh 0987280725 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 8 80-120
10 Homestay Hoàng Văn Cường 0375793512 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
11 Homestay Hoàng Văn Hoàn 0988136226 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
12 Homesaty Hoàng Xuân Tình 0327923768 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
13 Homestay Hoàng Văn Mới 0387894055 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
14 Homesaty Hoàng Văn Tỏa 0979561382 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
15 Homestay Hoàng Văn Vọ 0886739962 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
16 Homestay Hoàng Văn Tám 0971903831 Thôn Chì, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 6 80-120
17 Homestay Hoàng Văn Dương 0385771318 Thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình 5 80-120
18 Homestay Phù Thị Thiên 0911040245 Thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình 6 80-120
19 Homestay Hoàng  Quang An 0914522503 Thôn Nà Chõ,, xã Tân Nam, huyện Quang Bình 6 80-120
20 Homestay Hoàng Thanh Tương 0834583476 Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam, huyện Quang Bình 5 80-120
21 Homestay Hoàng Văn Giàng 0974901067 Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam, huyện Quang Bình 5 80-120
22 Homestay Hoàng Ngọc Lệnh 0369140339 Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam, huyện Quang Bình 5 80-120
23 Homestay Hoàng  Văn  Sáng 0843355466 Thôn Chang, xã Xuân Giang,  huyện Quang Bình 5 80-120
24 Homestay Hoàng Thị Phụ 0338858147 Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 12 80-120
25 Homestay Hoàng Văn Căn 0823149252 Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 8 80-120
26 Homestay Hoàng Thị Vĩnh 0393489535 Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình 8 80-120
27 Homestay Bàn Văn Nam 0868114578 Thôn Buông, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình 5 80-120
28 Homestay Lý Thị Hoa 0988679738 Thôn Buông, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình 5 80-120

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quang Bình

Tin khác

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Mèo Vạc (15/11/2019 09:07)

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Yên Minh (14/11/2019 16:46)

Danh sách địa chỉ lưu trú tại huyện Đồng Văn (13/11/2019 14:08)