Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022

Thông tin doanh nghiệp, HTX

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP,HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CAM SÀNH, MẬT ONG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

09/09/2019 17:00

 

TT

Tên doanh nghiệp/HTX

Địa chỉ, số điện thoại

Tên sản phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng

1

Huyện Vị Xuyên

 

 

 

 

- HTX Minh Thành

- Tổ sản xuất cam VietGAP Việt Lâm

- Xã Trung Thành - 0971914496

- Xã Việt Lâm - 0962734993

Cam sành

Chứng nhận VietGAP

2

Huyện Bắc Quang

 

 

 

 

- Công ty TNHH 1 TV Mai Nhung

- HTX  cam VietGAP xã Vĩnh Hảo;

- HTX nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc

- Các tổ sản xuất cam VietGAP tại các xã  trên địa bàn huyện

- T.trấn Vĩnh Tuy -  0985184898

 

- xã Vĩnh Hảo -  0946094513

 

- xã Vĩnh Phúc -  0914622266

 

- Trên địa bàn các xã Vĩnh Hảo (0382476889 - KN xã); Tiên Kiều (0975959065 - KN xã); Việt Hồng (0859982317 - KN xã); Vĩnh Phúc (0386093243 - PCT UBND);  Đông Thành (0943131229 - KN xã), Tân Thành (0817080107 - KN xã), Đồng Yên (0948189044 - Tổ trưởng); Đồng Tâm (0836569989 – KN xã).

Cam sành

Chứng nhận VietGAP

3

Huyện Quang Bình

 

 

 

 

- Các tổ sản xuất cam VietGAP tại các xã  trên địa bàn huyện

Trên địa bàn các xã Hương Sơn  (0343521368 - KN xã); Yên Hà (0359295205 - KN xã); Vĩ Thương (0943522269 - 0986488578 - Tổ trưởng)-, Bằng Lang (0372119147 - KN xã), Tân Trịnh (0352567260 - 0394547654 - Tổ trưởng); Tiên Yên (0868797484 - KN xã).

Cam sành

Chứng nhận VietGAP

4

Huyện Quản Bạ

 

 

 

 

- HTX DVTH Bình An

- HTX SXNN Mạnh Sơn

- HTX Thanh Vân

- Xã Quyết Tiến - 0838 329 368

- T.Trấn Tam Sơn - 0973 303 888

- Xã Thanh Vân - 0389839440

Mật Ong

Chứng nhận đủ điều kiện ATTP

5

Huyện Yên Minh

 

 

 

 

- HTX Hùng Thịnh

- HTX Hoa bạc hà

- HTX Mật ong rừng Phú Thái

- Xã Lao Và Chải -  0886522668

- Xã Hữu Vinh - 0383 608 460

- TT Yên Minh - 0836 554 848

Mật Ong

Chứng nhận đủ điều kiện ATTP

6

Huyện Đồng Văn

 

 

 

 

- Công ty TNHH Trường Anh

-  HTX Thành Đô

- HTX Phong Hưởng

- HTX NLN&DVTMTH Po Mỷ

-  HTX Hà An

- TT.Đồng Văn - 0915.395.286

- TT.Đồng Văn - 0914.858.909

- TT.Đồng Văn - 0964.277.333

- TT.Đồng Văn - 0364 336 577

- TT.Đồng Văn - 0399486821

Mật Ong

Chứng nhận đủ điều kiện ATTP

7

Huyện Mèo Vạc

 

 

 

 

- HTX Tuấn Dũng

- HTX DVNNTH Đại Dương

- HTX DV NN Tả Lủng

- T.trấn Mèo Vạc - 0915.842.046

- xã Pả Vi - 0912 157 009

- Xã Tả Lủng -  0966.316.988

Mật Ong

Chứng nhận đủ điều kiện ATTP

Sở Công Thương